โครงสร้างและอัตรากำลัง

| Print |

 2564

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่