โครงสร้างและอัตรากำลัง

| พิมพ์ |

 map-office

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่