ข่าวมาใหม่

ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 6 เมษายน 2563

 

         นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประกอบพิธี
ถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เพื่อสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประจําปี  2563  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม   ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลําดับ...
         ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

06-04-2020

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.