ข่าวมาใหม่

ข่าวกิจกรรมประจำ วันที่ 2 มีนาคม 2563

       นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านช่างของพระองค์ ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2-3-2020

=====================================================================

         ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ และ ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มานิเทศการฝึกงานของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนางสาวจำรัส  มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายคเชนทร์  อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายทวีศักดิ์  จินดาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามของอาจารย์มหาวิยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) ชั้นที่ 1

2-3-2020 1

===================================================================

       นางสาวจำรัส  มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายคเชนทร์  อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายทวีศักดิ์  จินดาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ปฐมนิเทศ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการฝึกงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) ชั้นที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2-3-2020 2

========================================================================

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.