ข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา  08.00 น. - 12.00 น.

 

         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายนายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมออกบูธโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัดพะเยา
         ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทราบ และเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ โดยใช้ Smartphone ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

25-2-20

=============================================================================

ช่วงเวลา 14.00 น.-16.30น.

 

         นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามและรับทราบปัญหา ของโครงการต่างๆตามแผนนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
         ในการนี้ นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ,นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงาน และปัญหาด้านต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ให้ท่านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

25-2-20 1

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.