กิจกรรมประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
         นางสาวจำรัส มูลเมือง สถิติจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวภควรรษ ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศใปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อรับทราบแผนผนึกกำลังฯ และการดำเนินการจัดทำแนวทาง/แผนปฏิบัติต่างๆ ในระดับพื้นที่/ระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ในการประสานงานและดำเนินขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อรองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ณ ภูฟ้า วารี เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

26-11

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.