กิจกรรมประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรับมอบนโยบาย และชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

___________________________

s 8142446905817

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.