สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

 

          7  มิถุนายน 2560 นางสมปอง  สายแดง สถิติจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management Information System : MIS) ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1


          ในวันเดียวกันนี้ นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถิติจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาในการมอบเงินบริจาค จำนวน 128,872 บาท ให้แก่ น.ส.จำรัส  มูลเมือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติ          ผู้ประสบอัคคีภัย


2
          และในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS ณ ห้องอบรม 2 สำนักพัฒนาบุคลากร ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

3

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.0-5444-9620  โทรสาร 0-5444-9621 มท.26809-10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.